… και αν είστε καλά παιδιά θα σας γράψω και αναλυτικές οδηγίες, για να μην παιδεύεστε…

Και επειδή είστε πολύ -μα πάρα πολύ καλά παιδιά- ιδού και οι αναλυτικές οδηγίες για να ενσωματώσετε κι εσείς κάποιο γκάλοπ στα ιστολόγιά σας: Γκάλοπ – σφυγμομετρήσεις – δημοσκοπήσεις – online ψηφοφορίες…

Add to FacebookAdd to NewsvineAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to Furl